Language

China General | 4/6 Tienanmen | 4/7 Summer Palace | 4/8 Great Wall | 4/9 Beijing Kung Fu | 4/10 Shanghai | 4/11 Suzhou | 4/12 Shanghai | 4/13 Yangtze | 4/14 3 Gorges | 4/15 Shennong Stream | 4/16 Wanxian | 4/17 Chongqing | 4/18 Xi'an | 4/19 Xi'an | 4/20 Guilin | 4/21 Li River | 4/22 Hong Kong | 4/23 New Territories | 4/24 back to the USA
press the forward arrow for Chinese music

Below are some quick guides to the Chinese language
VocabSign1
VocabSign1
Chinese vocabulary characters
VocabPhrases2
VocabPhrases2
Chinese vocabulary
Chinese (Mandarin)
Pin Yin
English
√ęshul who
na li where
shen me shi hou when
zen me zuo how to do
fa shao fever
tou tong headache
la du zi diarrhea
chao shi super market
than yuan cha tou / cha zuo plug / adaptor
jie xian ban extension cord
bianyaqi(220fu-1lOfu) transformer converter (220V-110V)
xin zang qi bo qi cardiac pacemaker
bei zi quilt
zhen tou pillow
yao than pharmacy
gong yong than hua pay phone
pal chu suo police station
cal dan menu
ji rou chicken
ya rou duck
zhu rou pork
niu iou beef
yu fish
shu cal vegetable
bai cal Chinese cabbage
dou ya cal bean sprouts
bo cal spinach
putaojiu wine
ke kou ke Ie coke
bai shi ke le pepsi
jian yl ke le diet coke
xue bi sprite
W020080328539994220032
counting
back to China general